Sąlygos ir terminai

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“.


Sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos tiek Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.


Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos https://kitchenjulie.com duomenų bazėje.

PIRKĖJO TEISĖS

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje https://kitchenjulie.com vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve https://kitchenjulie.com, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.

Pirkėjo teisių 2 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.

Pirkėjo teisių 2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas https://kitchenjulie.com prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

Interneto parduotuvės https:/kitchenjulie.com Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje https://kitchenjulie.com skelbiamos sąlygos.

Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.


Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.


Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje http://kitchenjulie.com įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę, Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.


Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių pirkėjų teisės 2 punkte numatyta teise ir esant Taisyklių pirkėjų teisių 4 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

PREKIŲ KAINOS

Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme https://kitchenjulie.com nurodomos eurais.

ATSISKAITYMO UŽ PREKES TVARKA IR TERMINAI

Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:

  • per atsiskaitymo partnerio sistemą paysera.lt.
  • Apmokėjimas Paypal.

Pirkėjas, atsiskaitydamas aukščiau aptartais būdais, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys.

Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas prekes ir sudarius sutartį su Pardavėju, į jo nurodytą elektroninio pašto adresą bus atsiųsta užsakymo informacija, o po apmokėjimo – sąskaita-faktūra. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir pristatymo mokesčiai.

PREKIŲ PRISTATYMAS

Elektroninė parduotuvė https://kitchenjulie.com įsipareigoja prekes pristatyti Pirkėjui ne vėliau kaip per 2-10 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, https://kitchenjulie.com įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Prekių siuntimą įgyvendina UAB Shipaway – prekės iš sandėlio išsiunčiamos per 1 darbo dieną ir įprastai Lietuvoje yra pristatomos kurjerių per 2-3 darbo dienas.

Pirkėjas, įsigydamas prekes interneto parduotuvėje https://kitchenjulie.com, gali pasirinkti iš keleto prekių pristatymo būdų:

  • Kurjerio paslaugos – pristatymas gavėjo adresu Lietuvoje.
  • Kurjerio paslaugos – pristatymas į pasirinktą paštomatą.

Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Ypač svarbu užsakymo formoje nurodyti teisingą pašto kodą, kadangi pagal jį kurjeris pristato prekes ir telefono numerį, kuriuo galima būtų susisiekti su Pirkėju.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista(-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei kreiptis į Pardavėją. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.

Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

APSIKEITIMAS INFORMACIJA

Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės https://kitchenjulie.com svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.

ATSAKOMYBĖ

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS

Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.


Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

MB Kitchenjulie pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.

Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo registravimo vietą.

Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.