Privatumo politika

Atnaujinta: 2023m. gegužės 22 d.

Ši privatumo politika yra skirta informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą kai lankotės internetinėje svetainėje https://kitchenjulie.lt/ (toliau – Interneto svetainė), peržiūrite ir lankotės KitchenJulie™ valdomose socialinių tinklų paskyrose (toliau – Socialinės paskyros), užsakote siūlomas prekes ir paslaugas, susisiekiate su Mumis telefonu ar kitais el. komunikacijos kanalais, domitės KitchenJulie™ veikla ar kreipiatės kitais klausimais. Jūsų asmens duomenų valdytojas: MB Kitchenjulie, įmonės kodas: 306635205, Tel. Nr.: +37065551186, adresas: Aguonų g. 14-17, Vilnius, LT-03213, Lietuva (toliau – KitchenJulie arba Mes). 

Bendrosios nuostatos

1. Ši Privatumo politika gali keistis, todėl svetainės lankytojų maloniai prašome periodiškai apsilankyti Interneto svetainėje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine, užsakote prekes iš mūsų, naudojatės mūsų Socialinėmis paskyromis, susisiekiate su mumis laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.

2. Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

3. Interneto svetainėje gali būti nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines arba svetaines, reklamuojančias mūsų prekes. Sekdami tokias nuorodas į bet kurią iš tokių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės turi savo atskirą privatumo politiką ir, kad ši Privatumo politika joms nėra taikoma. Prieš pateikdami savo Asmens duomenis šioms svetainėms ar naudodamiesi jų pasiūlymais, peržiūrėkite jų privatumo politikas.

4. Jei užsakote prekes ar kitaip naudojatės Interneto svetaine, lankotės KithcenJulie® Socialinėse paskyrose, susisiekiate su mumis, prenumeruojate mūsų naujienas, mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir sutikote su Privatumo politikos sąlygomis ir joje nurodytais Asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. Jei nesutinkate su Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, taip pat kreiptis į mus dėl prekių pasiūlymų.

Asmens duomenų tvarkymo principai

5. Mes tvarkome asmens duomenis vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas arba BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

6. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų mūsų parduodamų ir teikiamų prekių ir paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate lankydamiesi mūsų Interneto svetainėje ar KitchenJulie™ socialinių tinklų paskyrose.

7. Duomenis tvarkome vadovaudamiesi šiais pagrindiniais principais:
• Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
• Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai.
• Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
• Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.
• Asmens duomenis tvarko tik tie asmenys, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų atliekamas funkcijas.

8. Duomenys yra tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (I) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (II) gavus duomenų subjekto sutikimą; (III) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė; (IV) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų; (V) gavus aiškų duomenų subjekto sutikimą, kai yra tvarkomi specialiųjų kategorijų duomenys.  (žr. Reglamento 6 str. 1 d., bei 9 str. 2 d., http:// https://gdpr-text.com/lt/).

9. Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie mūsų tvarkomų asmens duomenų turi tik tie asmenys, kuriems ji yra būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms suteikti.

10. Jūs esate atsakingas, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pateikti asmens duomenys pasikeičia, privalote nedelsdamas apie tai informuoti. Mes nebūsime atsakingi už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad klientas ar potencialus klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

11. Pateikdami savo asmens duomenis, klientai ar potencialus klientai, Interneto svetainės ir KitchenJulie™ soc. tinklų paskyrų lankytojai kartu suteikia Mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti, ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos duomenų subjektai tiesiogiai arba netiesiogiai pateikia lankydamiesi interneto svetainėje, KitchenJulie™ soc. tinklų paskyrose ir kitais būdais kai naudodajasi mūsų teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenų šaltiniai

12. Asmens duomenys paprastai gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto kai jis juos pateikia lankydamasis interneto svetainėje, susisiekdamas su Mumis per KitchenJulie™ socialines paskyras bei kitus komunikacijos kanalus. 

13. Asmens duomenys gali būti gaunami ir iš kitų šaltinių pavyzdžiui, kai informaciją gauname iš viešų registrų, valstybinių institucijų, mūsų partnerių, pavyzdžiui pristatančių Jums prekes, kitų trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų, apie atliktus mokėjimus ir pan.

14. Tam tikri riboti duomenys taip pat gali būti automatiškai generuojami, kai klientas naršo mūsų interneto svetainėje. 

15. Nors klientas neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros prekės ir paslaugos negalės jam būti parduotos ar suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

16. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

Asmens duomenų tvarkymo tikslasTvarkomi Asmens duomenysAsmens duomenų tvarkymo terminaiAsmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Prekių pardavimas (pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas), įskaitant ir prekių pristatymą.Vardas pavardė, el. paštas, tel. Nr., pristatymo adresas, banko kortelės numeris, mokėjimo informacija, užsakymo informacija, pirkinių krepšelio istorija.Sutarties galiojimo/ užsakymo vykdymo laikotarpiu ir 2 metus nuo sutarties/ užsakymo vykdymo pabaigos.Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas); Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
Užklausų administravimas.Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., pristatymo adresas, informacija, apie įsigytas prekes.Užklausų administravimo laikotarpiu ir 5 metus po užklausimo administravimo pabaigos ar paskutinio kontakto, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu).  Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas); Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
Finansinių operacijų atlikimas, buhalterinė apskaita.Mokėjimų informacija.Pagal reglamentuojančius teisės aktus, taip pat vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle; Kai duomenys nepatenka į aukščiau minėtą saugojimo sritį –  sutarties galiojimo/ šalių bendradarbiavimo laiką ir 10 metų po sutarties/ santykių pasibaigimo (paskutinio kontakto).Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas); Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
Žinomumo didinimas.Informacija apie soc. tinklų vartotojų paskyras, tokia, kaip duomenų subjekto KitchenJulie™ soc. profilio peržiūrėjimo data, komentarai, Like ir Follow pranešimai ir kt..Kaip nurodyta socialinių tinklų privatumo politikose.Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (Interneto svetainės) valdymas, veikimo užtikrinimas ir kokybės tobulinimas. IP adresas, Interneto svetainės slapukų ir nustatymų pagalba renkami duomenys; Interneto svetainės duomenys saugomi taip, kaip nurodyta šios privatumo politikos skyriuje „Slapukai ir kitos sekimo technologijos“; Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas);Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
Tiesioginės rinkodaros vykdymas (naujienlaiškių siuntimas).Vardas, pavardė, el. pašto adresas.Duomenys tvarkomi 2 metus nuo sutikimo gavimo.Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas);
Ginčų ir pretenzijų sprendimas.Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr. adresas, pretenzijos ar kito panašaus dokumento turinys, su ginču/ pretenzija susijusi informacija/ dokumentai.Visą ginčo/ pretenzijos nagrinėjimo laikotarpį ir 3 metus nuo neteisminio ginčo/ pretenzijos nagrinėjimo pabaigos bei 10 metų po teisminio ginčo nagrinėjimo pabaigos.Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas); Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
Socialinių tinklų administravimas

17. KitchenJulie™ valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse Facebook, Pinterest ir Instagram. Kai susisiekiate su mumis Socialinėse paskyrose, mes galime matyti tam tikrą Jūsų paskyros informaciją, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų socialinio tinklo privatumo nustatymų. Jeigu skelbiate informaciją bendraudami su mumis Socialinėse paskyrose, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nuostatų, skelbiama informacija gali būti paskelbta viešai (pavyzdžiui, parodoma kaip Jūsų viešas komentaras).

18. Informaciją, kurią Jūs pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius KitchenJulie™ paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Facebook, Pinterest, Instagram, socialinių tinklų valdytojai renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate socialiniuose tinkluose, su kuo bendraujate ir kitą informaciją. Todėl, rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimus.

19. Daugiau apie socialinių tinklų valdytojų privatumo politikas galima sužinoti čia:

20. Socialinių tinklų paskyrų administratorius parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgia į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinių tinklų valdytojai Bendrovei suteikdami galimybę sukurti paskyras socialiniuose tinkluose ir jas administruoti gali būti apriboję galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Mes negalime kontroliuoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinių tinklų valdytojai Mums administruojant savo paskyras socialiniuose tinkluose.

21. Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Mūsų paskyrose ar skaitant Mūsų pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkluose. Paprastai socialinių tinklų valdytojai Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti pasirinkus papildomus paskyrų nustatymus) tvarko socialinių tinklų valdytojų nustatytais tikslais, remdamiesi socialinių tinklų valdytojų privatumo politikomis. Tačiau Jums naudojantis socialiniais tinklais, bendraujant su Mumis per socialinius tinklus, apsilankant Mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, stebint įrašus juose, Mes galime gauti informaciją apie Jus. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo parinktų nustatymų paskyrose, susitarimų su socialinių tinklų valdytojais dėl papildomų paslaugų užsakymo, bei socialinių tinklų valdytojų nustatytų slapukų.

Slapukai

22. Siekiant pagerinti lankymąsi KitchenJulie™ interneto svetainėje, Mes galime naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

23. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Interneto svetainėje bei daugiau sužinoti apie Interneto svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę bei teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją. 

24. Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Interneto svetainės veikimui užtikrinti, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Interneto svetainės lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.

25. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterio ar į kito įrenginio naršyklę būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis). Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html.

26. Trečiųjų šalių slapukų naudojimą su reklama susijusiais tikslais galite išjungti apsilankę „Network Advertising“ išjungimo puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

27. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naudotis interneto svetaine, naudojame šiuos slapukus:

Slapuko pavadinimasSlapuko paskirtisDuomenų tvarkymo tikslasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
Asmens duomenų perdavimas

28. Mes įsipareigojame laikytis konfidencialumo pareigos klientų, potencialių klientų, interneto svetainės ir KitchenJulie™ soc. paskyrų lankytojų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Mes įsipareigojame iš klientų gautus duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti ir (ar) teisės aktuose nustatytoms prievolėms įvykdyti. Jei konkrečios paslaugos suteikimui asmens duomenys nėra būtini, jie nėra perduodami. Asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims Mes perduodame duomenų teikimo susitarimo arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamiesi teisės aktų nustatytų reikalavimų.

29. Jūsų asmens duomenis mes galime perduoti:

Mūsų partneriams ar konsultantams pavyzdžiui, auditoriams, advokatams, mokesčių konsultantams ir pan., taip pat mūsų pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, kurjeriams, IT bendrovėms, reklamos ir marketingo paslaugas teikiančioms bendrovėms, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioms bendrovėms ir pan. Iš duomenų tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus. Norėdami gauti informaciją apie pasiteltkus duomenų tvarkytojus, galite tai padaryti pateikdami užklausą el. pašto adresu [email protected];

30. Mes taip pat galime teikti Jūsų asmens duomenis atsakydami į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus. 

31. Jūsų asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias valstybes t. y. už Europos Sąjungos ribų, išskyrus atvejus, kai tokį perdavimą įpareigoja atlikti teisės aktai ar teismai. 

Tiesioginė rinkodara 

32. Gavę Jūsų sutikimą, mes galime naudoti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie mūsų prekes ar paslaugas, kurios, mūsų manymu, gali Jus dominti, taip pat teirautis informacijos dėl mūsų teikiamų prekių ar paslaugų bei aptarnavimo kokybės.

33. Naujienos gali būti siunčiamos el. paštu, taip pat pranešimais Jūsų paskyroje. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams/ duomenų tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.

34. Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums asmeniškai aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

35. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, galite bet kada lengvai atšaukti šį sutikimą dėl visos ar dalies Asmens duomenų tvarkymo veiklos. Norėdami tai padaryti, galite:

• pranešti mums apie savo atsisakymą tokiu būdu, kuris nurodytas elektroniniuose pranešimuose ir/ ar pasiūlymuose (pavyzdžiui, spustelėjus naujienlaiškio nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ ir pan.); arba

• pakeisti nustatymus savo paskyroje Interneto svetainėje; arba

• atsiųsti mums pranešimą šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei tokiu būdu prašote atšaukti sutikimą, galime paprašyti patvirtinti jūsų tapatybę.

36. Jums atšaukus sutikimą, mes stengsimės nedelsiant nutraukti naujienų siuntimą Jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis.

37. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mūsų sunaikinti Jūsų Asmens duomenis ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl dėl šių veiksmų Jums reikėtų pateikti atskirą prašymą. 

Duomenų subjektų teisės

38. Tvarkydami Jūsų duomenis Mes užtikriname, kad būtų gerbiamos Jūsų teisės įtvirtintos Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

39. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:
a) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

d) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

e) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

f) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

g) reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

40. Asmuo visas savo, kaip duomenų subjekto, teises gali įgyvendinti kreipdamasis į Mus el. paštu [email protected].

41. Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę. 

Susisiekite su KitchenJulie

42. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, kreipkitės:

El. paštu: [email protected].

Paštu: Aguonų g. 14-17, Vilnius, LT-03213, Lietuva.

43. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

44. Jei manote, kad vadovaujantis Reglamentu, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

Baigiamosios nuostatos

45. Šiai Politikai taikoma Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisė.